Kontrolni organ

Kakovost kot odličnost in izjemnost je v našem poslovanju stalen cilj.

 

Zagotavljanje kakovosti je zato dinamična naloga, ki je v našem delu prisotna na vseh področjih. Uvajanje standarda SIST EN ISO⁄ IEC 17020:2012 v naše poslovanje in pridobitev akreditacije za kontrolni organ, ki deluje samostojno znotraj podjetja in izvaja kontrolo meril na podlagi imenovanja Urada Republike Slovenije za meroslovje, je le formalna potrditev naše usposobljenosti in najvišje kakovosti.

 

KONTROLA MERIL

Na podlagi odločbe o imenovanju Urada RS za meroslovje izvajamo kontrolo in overitev meril za:

 

Za izvedbo overitve je potrebno oddati Zahtevo za overitev merila: OB-OVMER.

Pogoji za izvedbo storitev na podlagi Splošnih pogojev poslovanja podjetja Intermatic d.o.o. (SPPDI) in Standarda SIST EN ISO/IEC 17020.

 

AKREDITACIJA IN IMENOVANJE

Na podlagi večletnega sodelovanja z Uradom RS za meroslovje, na področju zagotavljanja pogojev za izvajanje overitev merilnih sistemov in na podlagi pregleda sistema kakovosti v letu 2007 smo s strani Slovenske akreditacije prejeli Akreditacijsko listino o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C, in sicer dne 5.9.2016.

Akreditacijska listina: K068

Standard: SIST EN ISO/IEC 17020:2012

Tip kontrolnega organa: C

OVERITVE MERIL

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena.


V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.


Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).


Naše podjetje Intermatic d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »392«, ki je določena z Odločbo o imenovanju.


Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.